Werkpakket 2e - Nationale elektriciteitsvoorzieningen voor binnenwateren

Walstroom installaties

Naast de in andere werkpakketten genoemde LNG toepassingen, kan LNG ook voor het genereren van walstroom in de binnenscheepvaart worden ingezet. De binnenscheepvaart is een belangrijk vervoersmiddel in het projectgebied en heeft daarmee een groot potentieel om emissies te reduceren en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarmee kan zij gelijktijdig een waardevolle bijdrage leveren aan de verwezenlijking van globale, Europese, nationale en regionale politieke milieudoelstellingen. Tot op heden is er nog geen of weinig gebruik  gemaakt van levering van LNG aan aangemeerde schepen in binnenhavens. Ook voor walstroom is er nog nauwelijks aandacht geweest. Vooral in havens en in de

ligplaatsen van steden met een hoge bevolkingsdichtheid, is het belangrijk om de bevolking te beschermen tegen de emissies, veroorzaakt door olie gestookte motoren. In tegenstelling tot het ombouwen van een complete scheepsvloot, kan met deze benadering (walstroom op LNG) relatief snel een emissie reductie

behaald worden. Er is hiermee een overgangstechnologie tot het ombouwen van de scheepsvloot. In het kader van dit werkpakket zal een mobiele op LNG gebaseerde generator voor walstroom aan land voor liggende binnenschepen (vracht- en hotelschepen, die in havens of op binnenstedelijke dokken liggen) ontwikkeld, ontworpen en in de praktijk worden getest. Bovendien zal een overzicht van de stroombehoefte van liggende schepen, gedifferentieerd

naar categorieën (goederen en hotelschepen) en in ruimtelijke differentiatie (ruimtelijke vraag profiel) gemaakt worden.

 

Concreet worden de volgende stappen ondernomen

Inventarisatie van de elektriciteitsbehoefte van

liggende binnenschepen

Identificatie in vraag voor toekomstige locaties

van LNG-aangedreven walstroompunten

Analyse van de technische haalbaarheid

Analyse van de economische omstandigheden

en het concurrentievermogen van de relevante

technische oplossingen

Analyse van het ecologische profiel van de

relevante technische en economisch verstandige

oplossingen

Conceptie, dimensie en demonstratie van een

walstroom generator

Contactpersoon: Berthold Holtmann | holtmann@dst-org.de

Over dit werkpakket

Contactpersoon:
Berthold Holtmann
holtmann@dst-org.de
Bekijk ook werkpakket 3