Werkpakket 3a - Technische en economische innovaties voor de uitrol van LNG uit hernieuwbare bronnen

Regeneratieve bronnen; ontwikkeling van nieuwe businessmodellen

Het verhogen van de grenswaarden voor brandstoffen (NOX, CO2, etc.), de wettelijke verplichting voor een geleidelijke decarbonisering van de gehele vervoerssector en een gestage toename van het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik, vragen om nieuwe strategieën en technologieën die deze verandering effectief en efficiënt helpen vorm te geven.

 

Liquefied Natural Gas (LNG) en Liquefied Biogas (LBG) kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de transformatie van energieopwekking. Bij een directe vergelijking tussen de brandstoffen LNG en LBG enerzijds en diesel anderzijds, wordt volgens de Natural & Bio Gas Vehicle Association duidelijk dat de stikstofuitstoten tot 85%, de CO2-uitstoot tussen 25% en 62% en het aandeel van fijnstof tot 99% verlaagd kunnen worden in het zware vrachtverkeer. Tegelijkertijd

valt de gemeten geluidsoverlast 50% lager uit dan bij vrachtwagens met  conventionele brandstoffen. Vooral dit laatste punt is een belangrijk effect voor het toekomstige vrachtverkeer in de binnensteden.

 

Doel project

De doelstelling van dit werkpakket, op korte en middellange termijn, is a) het bevorderen van het gebruik van innovatieve technologieën voor de productie van bio methaan en Bio LNG en 2) het gebruik van Bio LNG in de grensregio Duitsland-

Nederland verder uit te bouwen. Door de uitbreiding van biogasinstallaties rond biogasverwerking en het vloeibaar maken van biogas, zullen vooral in de landelijke

gebieden, nieuwe mogelijkheden en kansen voor kleine en middelgrote ondernemingen ontstaan. Dit kan zowel de biogasproductie van de gehele installatie of de niet in een KWK verbruikte gashoeveelheid betreffen. Deze mogelijkheden worden onderzocht voor drie biogasinstallaties. In een   levenscyclusanalyse (LCA) wordt een volledige afweging van alle milieuaspecten meegenomen. Verder omvat het werkpakket ook een evaluatie van de emissies in

de verdere processtappen. De kennis en ervaring van het project zullen in de ontwikkeling van nieuwe projecten in Duitsland en Nederland worden ingezet.

Het doel op lange termijn is om een “groene label” voor de transport- en logistieke sector in het Duits-Nederlandse grensgebied te behalen.


Contactpersoon: Reent Martens | martens@3-n.info

Over dit werkpakket

Contactpersoon: 
Reent Martens
martens@3-n.info
Bekijk ook werkpakket 3b